Τήρηση Βιβλίων Β & Γ Κατηγορίας -

Επικοινωνία

Περιγραφή

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της επιχείρησής σας δε δικαιολογούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την τήρηση του λογιστηρίου σας στην έδρα σας, εφόσον η επιχείρησή σας διαθέτει το ανάλογο λογισμικό λογιστικής διαχείρισης. Στην περίπτωση που η εταιρεία σας δε διαθέτει το ανάλογο λογισμικό, αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων (Β ή Γ κατηγορίας) στην έδρα μας. Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας σύμφωνα με τα παρακάτω: Στη Β κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ ενώ στη Γ εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ και υποχρεωτικά οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.