Έγγραφα της επιχείρησης E. BOURGEOIS MATERIAUX TEXTILES

Επεξεργασία περιεχομένων της επιχείρησής μου

Ανακαλύψτε την επιχείρηση μέσα από τις εικόνες της

 • Gaines enduites

  Gaines enduites

  Tube Cetaver® Polyuréthane : solation classe F - Moteurs - Transformateurs - Moteurs hermétiques

 • Sangles textiles

  Sangles textiles

  Sangle polyester sergé : Systèmes de levage de portes souples. - Harnais de sécurité.

 • CORDE CETAVER + ELASTO SILICONE

  CORDE CETAVER + ELASTO SILICONE

  Enduit de caoutchouc de silicone haute température. Utilisé comme joint thermique pour l’étanchéité de matériel travaillant sous pression

 • Rubans adhésifs

  Rubans adhésifs

  Ruban Polyester adhésif :Isolation entre couches. Maintien des fils de sortie. - Finition de bobines. - Isolation de bobines.

 • Gaines extrudées

  Gaines extrudées

  Tube Polyoléfine thermorétractable : Gainage de faisceaux électriques: automobiles, automates. - Protection contre la corrosion, étanchéité, atténuation du bruit. - Identification des câbles.

 • Gaines enduites

  Gaines enduites

  Tube Cetaver® Elasto Silicone : Machines tournantes, Moteurs de tractions, Transformateurs, Eclairage, Electroménager. - Cablage dans le secteur de l’automobile et de l’électrotechnique.

 • Cordons - Joncs - Tricots

  Cordons - Joncs - Tricots

  Câble imprégné silicone : Câblages de résistances : matériels électrodomestiques. - Cuisines, fours. - Machines pour thermoplastiques ou caoutchouc etc.

 • Tresses Tubulaires - Lacets

  Tresses Tubulaires - Lacets

  Lacet Para-Aramide plat : Toutes ligatures nécessitant une forte tension sur moteurs, transformateurs. - Bon pouvoir d’imprégnation.

 • Rubans électrotechniques

  Rubans électrotechniques

  Ruban bordé pré-imprégné thermorétractable : Permet des enrubannages puissants, très bon isolant, bonne résistance à l’humidité et à la corrosion.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ